Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ FEDERACJĘ LGD MAŁOPOLSKA Z SIEDZIBĄ W CHEŁMCU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Uczestników działań aktywizacyjnych, np. konkursów, eventów, imprez publicznych, szkoleń, warsztatów, spotkań z udziałem Administratora;

2) Dostawców towarów i usług na potrzeby działalności Administratora.

 1. Informacje ogólne
 2. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Federacja LGD Małopolska

 1. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

kontakt: biuro@federacjalgdmalopolska.org.pl

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania swoich danych;
 • żądania usunięcia swoich danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • cofnięcia udzielonej zgody;
 • wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych.

Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: biuro@federacjalgdmalopolska.org.pl

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.

 1. Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 1. Informacje szczegółowe dla Beneficjentów
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora w ramach działalności statutowej;
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów o stowarzyszeniach, jak również przepisów dotyczących działalności statutowej Federacji;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody, przetwarzanie odbywa się
  w celach wskazanych w treści zgody.
 1. Prawnie uzasadnione interesy Administratora

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym mogą być podawane do publicznej wiadomości, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulujące działalność statutową Federacji. Ponadto Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi administrator współpracuje w związku z realizacją działalności statutowej (np. podmioty realizujące wspólne projekty z administratorem).

Ponadto dostęp do Państwa danych mogą mieć członkowie organów statutowych Administratora, na potrzeby realizacji kompetencji statutowych.

Dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne oraz doradcze.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi działalności stowarzyszeń oraz przepisami regulującymi działalność statutową Federacji, jak również okres wymagany przez instytucje finansujące działalność Federacji.

 1. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów przetwarzania, w związku z realizacją działalności statutowej.

III. Informacje szczegółowe dla Uczestników działań aktywizacyjnych

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • dokumentowania i publikowania dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem Administratora;
 • określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. dokumentowania i publikowania dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem Administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody, przetwarzanie odbywa się w celach wskazanych w treści zgody.
 1. Prawnie uzasadnione interesy Administratora

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dokumentowanie i publikowanie dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem Administratora.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora.

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z możliwością umieszczenia dokumentacji na portalu Facebook. Właściciel portalu Facebook podlega certyfikacji programu Privacy Shield. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody.

 1. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych z udziałem Administratora.

 1. Informacje szczegółowe dla Dostawców
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania obowiązków, przewidzianych w zawartej umowie oraz obowiązujących przepisach;
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy;
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w związku z wykonywaniem umowy po stronie Administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń.
 1. Prawnie uzasadnione interesy Administratora

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym mogą być podawane do publicznej wiadomości, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulujące działalność statutową Federacji. Powyższe dotyczy w szczególności instytucji publicznych finansujących działalność Administratora.

Ponadto dostęp do Państwa danych mogą mieć członkowie organów statutowych Administratora, na potrzeby realizacji kompetencji statutowych.

Dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne oraz doradcze.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów, lub okres wymagany przez instytucje finansujące działalność Administratora którykolwiek z tych okresów jest dłuższy.

 1. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.