GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW

Stowarzyszenie „Gościniec” powstało w 2006 roku w ramach realizacji I schematu programu Leader+ zrzeszając przedstawicieli czterech gmin: Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Sułkowic. Stowarzyszenie będąc Lokalną Grupą Działania (LGD) jest podmiotem skupiającym przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego. Inicjatorem powołania LGD była gmina Lanckorona, która przyjęła na siebie w 2005 roku zobowiązanie zbudowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru 4 gmin. W strategii zostały zebrane pomysły mieszkańców 4 gmin tworząc spójną wizję i ciekawy produkt turystyczny obszaru „Gościńca”. Najważniejsze potencjały przyrodniczo-kulturowe gmin, zostały zdefiniowane w nazwach żywiołów przypisanych do gmin: Gmina Sułkowice- Ogień, Lanckorona- Powietrze, Stryszów- Ziemia, Mucharz- Woda.  

W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec” podjęła Rada gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w sierpniu 2008 z naszego LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z gminą Myślenice i tworząc LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Kalwaria Zebrzydowska wniosła ze ze sobą żywioł Drewna, który zastąpił sułkowicki Ogień.

Stowarzyszenie podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16. XII 2008 r. rozszerzyło swoją nazwę z „Gościniec” na „Gościniec 4 żywiołów” i ma formułę Lokalnej Grupy Działania (LGD). 

Na dzień 31. XII 2008 r. stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” skupiało 85 partnerów z gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.